Tarieven

Tarieven

Het landelijk overleg kantonrechters (LOVCK) heeft richtlijnen opgesteld ten aanzien van de beloningsgrondslag voor een bewindvoerder. Deze tarieven kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.

 

De kantonrechter stelt jaarlijks voor iedere uitgesproken beschermingsmaatregel, het honorarium daadwerkelijk vast. Over de vastgestelde bedragen wordt BTW berekend. Tevens worden er in het eerste jaar eenmalige intakekosten in rekening gebracht.

 

Voor bijzondere werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht. Van extra bijkomende kosten is in de meeste gevallen geen sprake.

 

Voor echtparen die onder bewind zijn gesteld, geldt een tarief van 120% van het hieronder genoemde bewindvoerderstarief.

 

Wanneer u financieel niet in staat bent de beloning voor Alwara uit eigen middelen te voldoen, kunt u financiële ondersteuning bij de gemeente vragen waarin u woonachtig bent. In deze gevallen kan, mits aan alle vereisten van de betreffende gemeente is voldaan, Bijzondere Bijstand worden toegekend.
Alwara zal voor u de aanvraag voor Bijzondere Bijstand bij de gemeente indienen.

Bekijk de tarieven